Hooidelta logo
vertelt u alles over hooibergen en hooicultuur

Herinrichten doe je samen      download? 

3.jpg

In 2014 hebben Jouk Huisman, voorzitter van de Vrienden van de Oldematen en Adriaan Velsink, Erfgoedvereniging Heemschut Overijssel in samenwerking met de gemeente Zwartewaterland de eerste stappen gezet. Tijdens een symposium in april 2014 zijn de eerste ideeën bekeken en zijn de uitgangspunten voor verder onderzoek geformuleerd. Deelnemers aan het symposium waren de huurders van de hooibergen, vertegenwoordigers van erfgoedorganisaties, de gemeente Zwartewaterland (eigenaar van het terrein), de provincie Overijssel, de Stichting Kennisbehoud Hooibergen Nederland, de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, het Oversticht en Staatsbosbeheer. Daaruit is de Werkgroep Duurzame Herontwikkeling Hooibergenterrein Hasselt voortgekomen.

Deze werkgroep bestaat uit de initiatiefnemers: Jouk Huisman (voorzitter), ing. Adriaan Velsink (projectleider planfase), Tiem van Dalfsen (penningmeester), Marietje Zielman (huurder van een van de hooibergenplaatsen) en mw. Giny Dunnink (secretariaat). Adviserend leden zijn ir. Heike van Blom, tevens contact-ambtenaar gemeente Zwartewaterland en drs. Suzan Jurgens van de Stichting Kennisbehoud Hooibergen Nederland.

Henk de Velde – De Velde Architecten (BNA) te Kampen en ir. Greet Bierema - zelfstandig landschapsarchitect Buro Greet Bierema te Nijeholtpade zullen het proces van ideeënvorming begeleiden en ideeën beeldend vertalen in een aantal scenario’s.

Ingrid Van Bergenhenegouwen – VB communicatie  - verzorgt de communicatiewerkzaamheden.

 

Gemeente Zwartewaterland heeft enthousiast gereageerd op dit initiatief en vroeg de werkgroep met voorstellen te komen. Zij heeft de werkgroep ambtelijk ondersteund. Wel hebben B&W een aantal wensen en randvoorwaarden meegegeven. De wensen betreffen het herstel van cultuurhistorische waarden en het benutten van het ontwikkelingspotentieel op het gebied van educatie, recreatie en toerisme.

De randvoorwaarden liggen op financieel vlak. Verliesgevende investeringen en exploitatietekorten zijn uit den boze. Aanbevolen wordt een robuuste kostendrager te zoeken.

De werkgroep heeft in 2015 een plan van aanpak opgesteld waarin de bovenstaande doelen zijn vermeld.

De gemeente Zwartewaterland kon met de bovengenoemde doelen instemmen en was bereid de werkgroep ambtelijk te ondersteunen bij de planontwikkeling. Wel werd als randvoorwaarde meegegeven dat de gemeente geen exploitatielasten voor zijn rekening zal nemen.

De provincie Overijssel heeft voor de planontwikkeling, incl. de ruimtelijke verbeelding subsidie verleend vanuit het programma “Duurzaam Ontwikkelen Overijssel”..

Ook de Erfgoedvereniging Bond Heemschut heeft financieel bijgedragen.

Adviesbureau DWA Rijssen adviseert over dit project vanuit zijn brede kennis op het gebied van duurzaamheid. Deze advisering wordt door DWA aangeboden in het kader van de prijsvraag “Denkkracht voor verduurzaming”.

Website mede mogelijk gemaakt door